Affiliate Disclosure

At aviatrixbet.com, we believe in transparency and integrity in everything we do. This commitment extends to our affiliate relationships, and we want to ensure that our players and partners have a clear understanding of how these relationships work. In this affiliate disclosure, we’ll provide you with comprehensive insights into our affiliate program and how it operates.

Բովանդակություն

Our Affiliation Philosophy

At aviatrixbet.com, we collaborate with a select group of affiliates who share our values and commitment to providing the best possible gaming experience to our players. Our affiliates play a crucial role in helping us reach a wider audience while maintaining the highest standards of ethical marketing practices.

Affiliate Relationships

Our affiliate relationships are based on mutual trust and respect. We partner with affiliates who promote our brand in a responsible and ethical manner. These affiliates may receive compensation in the form of commissions for players they refer to our platform.

How Affiliate Commissions Work

When a player clicks on an affiliate’s referral link and registers at aviatrixbet.com, the affiliate becomes eligible for commissions. These commissions are typically calculated as a percentage of the player’s net gaming revenue (NGR), which is the amount the player wagers minus any winnings and bonuses. The exact commission structure may vary depending on the terms of the affiliate agreement.

Transparency and Disclosure

We are committed to full transparency when it comes to our affiliate relationships. It’s important to note that the use of affiliate links does not affect the player’s experience or the fairness of our games in any way. Our games are provably fair, and our commitment to player satisfaction remains unwavering.

Ethical Marketing

We hold our affiliates to high standards of ethical marketing. They are expected to promote our brand responsibly and in compliance with all relevant laws and regulations. We do not condone any deceptive or unethical marketing practices.

Conflict of Interest

To ensure fairness and transparency, we have mechanisms in place to address any potential conflicts of interest between affiliates and the casino. Our priority is to protect the interests of our players and maintain the integrity of our platform.

Եզրակացություն

At aviatrixbet.com, we are dedicated to providing a safe and enjoyable gaming environment for our players. Our affiliate program is an integral part of our mission to reach a wider audience and share the excitement of our casino offerings. We want you to have confidence in our affiliate relationships, knowing that they are built on trust, transparency, and a commitment to responsible gaming.

ՀեղինակՔեյսի Ֆիլիպս

Լրագրողի և մոլախաղերի փորձագետի 15 տարվա փորձով Քեյսի Ֆիլիպսն աշխատել է 3 խաղատներում՝ կրուպիե, ադմինիստրատոր և SMM-մենեջեր: Ներկայումս նա գրում է aviatrixbet.com կայքի համար, որտեղ խաղացողները կարող են վայելել Aviatrix՝ իր սիրելի խաղերից մեկը: Բացի այդ, նա սիրում է խաղադրույք կատարել սպորտի և կրիպտոարժույթի վրա, ինչը նրան նույնպես կրքոտ է դարձնում այս գործունեությամբ: